OJCOWIE SĄ NIEZBĘDNI


Dane wskazują na korzyści ojcostwa

Ojciec John Flynn Lc

Badania nad rodziną nadal potwierdzają że najważniejszym elementem w wychowaniu dzieci jest pełna rodzina. Powszechnym problemem obserwowanym w ostatnich dziesięcioleciach jest brak ojca w rodzinie i korespondujący z nim wzrost rodzin prowadzonych przez samotne matki.

Ostatni raport potwierdza, że rola jaką podejmuje ojciec jest rzeczywiście, niezbędna dla dzieci. Lutowe wydanie magazynu Acta Paedriatica publikuje artykuł zatytułowany: „Fathers’ Involvement and Children’s Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies” (Wkład ojca i Wyniki Rozwojowe u Dzieci :Systematyczny przegląd badań przekrojowych”)

Artykuł napisało czterech naukowców: Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid oraz Sven Bremberg. Zawarli w nim wnioski z 24 przeprowadzonych badań. W tym mniej niż 22 badania przedstawiają dowody świadczące o pozytywnych skutkach zaangażowania ojca.

Aktywna rola ojca nie tylko redukuje częstość występowania problemów w ychowawczych u chłopców oraz problemów psychologicznych u młodych kobiet, ale ma także pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, przy zmniejszającej się przestępczości oraz niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w rodzinach o niskch zarobkach.

Pomimo przekonywującej ilości dowodów, studium zauważa że „Niestety obecna polityka instytucjonalna w większości krajów nie wspiera wzrostu zaangażowania ojców w wychowanie dzieci”

Niektóre spośród badan dokonują rozróżnienia pomiędzy biologicznym ojcem a ojcem zastępczym który zamieszkują wraz z dziećmi, jednak autorzy komentują, że nadal wymagana jest większa ilość badan nad rolą więzi biologicznej pomiędzy ojcem zastępczym i dzieckiem. Niektóre rezultaty wskazują, że nie biologiczny ojciec zastępczy może odegrać ważną role wobec dzieci w ich domostwie. Są także dowody na to, że rola biologicznego ojca jest w szczególny sposób najistotniejsza.

Ogólnie jednak, badania konkludują: „istnieją dowody wskazujące na to, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na społeczny, wyuhowawczy, psychologiczny i poznawczy rozwój dzieci”

Wpływ na dzieci

Inne badanie, opublikowane niedawno przez the Institute for American Values’ Center for Marriage and Families, (Instytut Amerykańskiego Centrum Wartości Małżeństwa i Rodziny) potwierdza, że badania naukowe są obecnie przychylne wobec rodziny. W “The Shift and the Denial: Scholarly Attitudes Toward Family Change, 1977-2002,” (Zmiany i Zaprzeczenia: Naukowe Postawy wobec Zmian w Rodzinie (1977-2002) autorzy Norval Glenn ,Thomas Sylvester oraz Alex Roberts naukowo dokumentują rozwój tej koncepcji.

Przestudiowali 266 artykułów opublikowanych w latach 1977-2002 w Journal of Marriage and Family odnoszących się do problemu w jaki sposób struktura rodziny wpływa na dzieci. Konkludują: „Ogólnie rzec biorąc, znajdujemy mocne dowody na to, że obecnie naukowcy bardziej zajmują się wpływem i skutkami jakie dotykają dzieci z powodu zmian jakim podlega rodzina”.

Studium obserwuje, że w miarę upływu lat, naukowcy coraz to mocniej postrzegają możliwość negatywnych skutków u dzieci, wynikających z rozwodu i pozamałżeńskiego wychowania. Autorzy zauważają, że ten szczególny przypadek, widoczny jest w kontekście badań empirycznych, zestawionych z artykułami opiniotwórczymi.

Glenn i Sylvester przyznają także „mamy teraz do czynienia z szeroko pojętą zgoda na to, że istnieją negatywne skutki wynikające z ostatnich zmian jakie zachodzą w rodzinie, które są na tyle mocne i na tyle wszechobecne, że muszą być postrzegane jako niezmiernie istotne.”

© Innovative Media, Inc. Artykuł pochodzi z Zenit.